• LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95
  • 044 430 5810

Dokumenty

V tejto sekcii nájdete dokumenty súvisiace s našim zariadením.

Dokumenty potrebné k prijatiu občana do zariadenia LIKAVA - centrum sociálnych služieb:

 

Interné predpisy

Slobodný prístup k informáciám

Žiadosť o sprístupnenie informácií možno podať:

  • písomne na adresu:      LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95  Likavka
  • elektronicky na e-mail:  likavacssklientcentrum@vuczilina.sk

Podateľňa je otvorená:   v pracovných dňoch od 09:00 hod do 11:15 hod,
                                                                         od 11:45 hod do 14:00 hod.
 

Postup pri vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z.:

Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní, neúplnú žiadosť doplnil. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.

Ak povinná osoba, ku ktorej žiadosť smeruje, nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím. Postúpenie žiadosti povinná osoba bezodkladne oznámi žiadateľovi.

Žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu, najviac však o 8 pracovných dní. Predĺženie lehoty povinná osoba oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty.

Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, povinná osoba môže bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 dní od podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie.

Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená.

Ak povinná osoba v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla informácie či nevydala rozhodnutie a ani informáciu nesprístupnila, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu.
 

Opravné prostriedky:

Proti rozhodnutiu LIKAVA - centrum sociálnych služieb o odmietnutí poskytnúť požadovanú informáciu možno podať odvolanie.
Odvolanie sa podáva tomu, kto rozhodnutie vydal alebo mal vydať, t.j. LIKAVA – centrum sociálnych služieb.
Lehota na podanie odvolania je 15 dní od doručenia rozhodnutia o odmietnutí poskytnutia požadovanej informácie alebo márneho uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.
O odvolaní proti rozhodnutiu o odmietnutí poskytnutia informácií rozhoduje nadriadený orgán povinnej osoby, t.j. Žilinský samosprávny kraj.