• LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95
  • 044 430 5810

Informácie

60. výročie vzniku zariadenia LIKAVA - centrum sociálnych služieb

Informácie pre žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby

 

Informácie pre uchádzačov o zamestnanie - pracovné ponuky

 

 

LIKAVA - centrum sociálnych služieb - Duálne vzdelávanie

Počet ponúkaných miest pre žiakov: 1

Možnosti pracovného uplatnenia: Žiak bude počas štúdia prakticky vykonávať činnosti v rámci rôznych pracovných pozícií v oblasti administratívy, personalistiky, účtovníctva a skladového hospodárstva. 

Hmotné zabezpečenie: Príspevková organizácia poskytne stravovanie v rozsahu a podmienok, ktoré zodpovedajú podmienkam stravovania jej zamestnancov. 

Spolupráca: Obchodná akadémia Ružomberok

 

Verejné obstarávanie

 

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:              
Názov:   LIKAVA - centrum sociálnych služieb
Sídlo:     Likavka 9, 034 95  Likavka
IČO:       006 477 81

Štatutárny zástupca: Ing. Mgr. Katarína Húsenicová, riaditeľka

DIČ:       2020591419
IČ DPH: nie je registrovaným platcom DPH
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 000000-7000488685/8180 - príjmový
                  000000-7000488693/8180 - výdavkový
Kontaktná osoba: Simona Vávra, simona.vavra@vuczilina.sk, tel.: 044/430 58 38
 

 

Zámery nájmov

 

 

Hospodárenie s majetkom