• LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95
  • 044 430 5810

Informácie

Informácie pre žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby


Verejné obstarávanie

 

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:              
Názov:   LIKAVA - centrum sociálnych služieb
Sídlo:     Likavka 9, 034 95  Likavka
IČO:       006 477 81

Štatutárny zástupca: Ing. Katarína Húsenicová, riaditeľka

DIČ:       2020591419
IČ DPH: nie je registrovaným platcom DPH
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 000000-7000488685/8180 - príjmový
                  000000-7000488693/8180 - výdavkový
Kontaktná osoba: Ing. Nikola Jarošová, njarosova@vuczilina.sk,tel.: 044/430 58 37
 

Zámery nájmov