Odľahčovacia služba

Odľahčovacia služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.

Jej cieľom je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia.

Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku.

V našom centre sociálnych služieb poskytujeme pobytovú formu tejto sociálnej služby.

Podmienka odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na sociálnu službu sa na účely poskytnutia odľahčovacej služby považuje za splnenú na základe posudku vydaného príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.