Postup pri prijímaní do zariadenia

Ako postupovať v prípade, že mám záujem o umiestnenie v špecializovanom zariadení alebo v domove sociálnych služieb?

Postup pri prijímaní osôb do nášho zariadenia bližšie upravuje interná smernica SM 39, ktorú nájdete na našej webovej stránke v sekcii Dokumenty.

V prípade, že má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb alebo v špecializovanom zariadení , je potrebné, aby sa so svojou požiadavkou obrátil na Úrad Žilinského samosprávneho kraja. Príslušný orgán, t. j. Žilinský samosprávny kraj, v konaní o odkázanosti na sociálnu službu vydá občanovi posudok a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a zabezpečí poskytovanie sociálnej služby.

1. krok

Konanie o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v LIKAVA - CSS v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení sa začína na základe Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Tlačivo žiadosti je dostupné na Úrade ŽSK a webovej stránke ŽSK, na sociálnom úseku v LIKAVA - CSS, ako i na našej webovej stránke.

2. krok

Vyplnenú žiadosť je potrebné doručiť do podateľne Úradu ŽSK osobne alebo poštou. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu musí byť vlastnoručne podpísaná účastníkom konania (občanom, ktorý o poskytovanie sociálnej služby žiada). V prípade, že je občan pozbavený spôsobilosti na právne úkony, žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podpíše súdom ustanovený opatrovník (v tomto prípade je nevyhnutné doložiť kópiu rozsudku súdu o pozbavení spôsobilosti občana na právne úkony ako aj kópiu listiny o ustanovení opatrovníka). Ak občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, môže túto žiadosť za občana podpísať aj iná fyzická osoba a to na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o nepriaznivom zdravotnom stave.

3. krok

Lehota na vydanie posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je 30 dní od dátumu zaevidovania žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na podateľni ŽSK. Občan spĺňa kritéria pre poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb alebo v špecializovanom zariadení len v tom prípade, ak je jeho stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby V. alebo VI. Podkladom k vydaniu posudku o odkázanosti na sociálnu službu je sociálny posudok a lekársky posudok.

4. krok

V zákonom stanovenej lehote 30 dní vydá Žilinský samosprávny kraj účastníkovi konania Posudok o odkázanosti na sociálnu službu a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré sú občanovi doručené poštou doporučene do vlastných rúk. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť po tridsiatich dňoch od doručenia. V súlade so zákonom o správnom konaní má občan možnosť vzdať sa práva na odvolanie.

5. krok

Občan, ktorý vlastní posudok a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, si môže vybrať na poskytovanie sociálnej služby (podľa druhu sociálnej služby, ktorý má uvedený v rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu) ktorékoľvek zariadenie sociálnej služby, ktoré danú službu poskytuje.

Ak si občan vyberie na poskytovanie sociálnych služieb naše zariadenie LIKAVA - centrum sociálnych služieb, požiada o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby vyplnením tlačiva Žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby , ktoré nájde na našej webovej stránke, ale aj priamo na sociálnom úseku LIKAVA - centrum sociálnych služieb, kde Vám ho naši sociálni pracovníci veľmi radi pomôžu vyplniť. Rovnako Vám vysvetlia všetky podmienky, postup a povinné prílohy Žiadosti o zabezpečenie sociálnej služby (potrebné lekárske vyšetrenia, výpis zo Sociálnej poisťovne o výške a druhu dôchodku a pod. - presný zoznam príloh nájdete uvedený v bode 12 na druhej strane Žiadosti o zabezpečenie sociálnej služby). Žiadosť, ktorej chýbajú povinné prílohy nemôže byť akceptovaná. So žiadosťou o zabezpečenie sociálnej služby sa môžete obrátiť aj na odbor sociálnych vecí Žilinského samosprávneho kraja.

V prípade vhodného voľného miesta a odovzdania všetkých dokumentov potrebných k nástupu občana do zariadenia sa dohodneme s občanom na termíne nástupu.

V prípade, že voľné miesto nemáme, občana s jeho súhlasom zaradíme do poradovníka čakateľov na základe vyššie uvedených dokladov (žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby, právoplatné rozhodnutie o odkázanosti) a bude mu vydané Rozhodnutie o zaradení do poradovníka osobne alebo sa mu doručí doporučene do vlastných rúk.

Ako postupovať v prípade, že mám záujem o umiestnenie v zariadení pre seniorov?

Postup pri prijímaní osôb do nášho zariadenia bližšie upravuje interná smernica SM 39, ktorú nájdete na našej webovej stránke v sekcii Dokumenty.

V prípade, že má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov , je potrebné, aby sa so svojou požiadavkou obrátil na mestský alebo obecný úrad v mieste svojho trvalého bydliska. Príslušný orgán, t. j. obec alebo mesto, v konaní o odkázanosti na sociálnu službu vydá občanovi posudok a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a je povinný túto službu zabezpečiť.

1. krok

Konanie o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov poskytovanú v LIKAVA - CSS sa začína na základe Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Tlačivo žiadosti je potrebné si vypýtať na mestskom / obecnom úrade v mieste trvalého bydliska občana, ktorý žiada o poskytovanie soc. služby.

2. krok

Vyplnenú žiadosť je potrebné doručiť do podateľne mestského / obecného úradu osobne alebo poštou. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu musí byť vlastnoručne podpísaná účastníkom konania (občanom, ktorý o poskytovanie sociálnej služby žiada). V prípade, že je občan pozbavený spôsobilosti na právne úkony, žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podpíše súdom ustanovený opatrovník (v tomto prípade je nevyhnutné doložiť kópiu rozsudku súdu o pozbavení spôsobilosti občana na právne úkony ako aj kópiu listiny o ustanovení opatrovníka). Ak občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, môže túto žiadosť za občana podpísať aj iná fyzická osoba a to na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o nepriaznivom zdravotnom stave.

3. krok

Lehota na vydanie posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je 30 dní od dátumu zaevidovania žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na podateľni mestského / obecného úradu. Občan spĺňa kritéria pre poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov len v tom prípade, ak dovŕšil dôchodkový vek a jeho stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je IV., V. alebo VI. alebo preukáže, že poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov potrebuje z iných vážnych dôvodov. Podkladom k vydaniu posudku o odkázanosti na sociálnu službu je sociálny posudok a lekársky posudok.

4. krok

V zákonom stanovenej lehote 30 dní vydá mesto / obec účastníkovi konania Posudok o odkázanosti na sociálnu službu a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré sú občanovi doručené poštou doporučene do vlastných rúk. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť po tridsiatich dňoch od doručenia. V súlade so zákonom o správnom konaní má občan možnosť vzdať sa práva na odvolanie.

5. krok

Občan, ktorý vlastní posudok a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, si môže vybrať na poskytovanie sociálnej služby (podľa druhu sociálnej služby, ktorý má uvedený v rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu) ktorékoľvek zariadenie sociálnej služby, ktoré danú službu poskytuje.

Ak si občan vyberie na poskytovanie sociálnych služieb naše zariadenie LIKAVA - centrum sociálnych služieb, požiada o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby vyplnením tlačiva Žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby , ktoré nájde na našej webovej stránke, ale aj priamo na sociálnom úseku LIKAVA - centrum sociálnych služieb, kde Vám ho naši sociálni pracovníci veľmi radi pomôžu vyplniť. Rovnako Vám vysvetlia všetky podmienky, postup a povinné prílohy Žiadosti o zabezpečenie sociálnej služby (potrebné lekárske vyšetrenia, výpis zo Sociálnej poisťovne o výške a druhu dôchodku a pod. - presný zoznam príloh nájdete uvedený v bode 12 na druhej strane Žiadosti o zabezpečenie sociálnej služby). Žiadosť, ktorej chýbajú povinné prílohy nemôže byť akceptovaná.

V prípade vhodného voľného miesta a odovzdania všetkých dokumentov potrebných k nástupu občana do zariadenia sa dohodneme s občanom na termíne nástupu.

V prípade, že voľné miesto nemáme, občana s jeho súhlasom zaradíme do poradovníka čakateľov na základe vyššie uvedených dokladov (žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby, právoplatné rozhodnutie o odkázanosti) a bude mu vydané Rozhodnutie o zaradení do poradovníka osobne alebo sa mu doručí doporučene do vlastných rúk.

Dokumenty potrebné k prijatiu občana do zariadenia LIKAVA - centrum sociálnych služieb:

Informácie o spracúvaní osobných údajov.pdf

Informácie o spracúvaní osobných údajov.pdf

Potvrdenie od ošetrujúceho lekára.pdf

Potvrdenie od ošetrujúceho lekára.pdf

Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za soc službu.pdf

Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za soc službu.pdf

Vyhlásenie o zmene nehnuteľného majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu.pdf

Vyhlásenie o zmene nehnuteľného majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu.pdf

Ziadost-posudenie-odkazanosti-socialnu-sluzbu.pdf

Ziadost-posudenie-odkazanosti-socialnu-sluzbu.pdf

Čestné vyhlásenie príbuznej osoby žiadateľa.pdf

Čestné vyhlásenie príbuznej osoby žiadateľa.pdf

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.pdf

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.pdf

Žiadosť o vyplatenie preplatku.pdf

Žiadosť o vyplatenie preplatku.pdf