• LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95
 • 044 430 5810

Špecializované Zariadenie

Sociálna služba v špecializovanom zariadení sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

Sociálna služba v špecializovanom zariadení sa poskytuje celoročnou pobytovou formou.

V špecializovanom zariadení sa

a) poskytuje

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

Pri činnostiach vyžadujúcich pomoc pri odkázanosti poskytujeme 24-hodinovú komplexnú starostlivosť, ktorú vykonávajú odborne vzdelané sestry, zdravotnícky asistenti a opatrovateľky. Jedná sa o pomoc pri nasledovných činnostiach:

 • - stravovanie a pitný režim
 • - vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva
 • - osobná hygiena a celkový kúpeľ
 • - obliekanie, vyzliekanie
 • - zmena polohy, sedenie a státie, pohyb po schodoch a po rovine,
 • - manipulácia s predmetmi
 • - dodržiavanie liečebného režimu
 • - sprievod
 • - dohľad

2. sociálne poradenstvo

3. sociálna rehabilitácia

4. ubytovanie

Prijímatelia sociálnej služby sú ubytovaní na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v jednoposteľových resp. dvojposteľových izbách.

Každá izba má vlastné sociálne zariadenie.

Izby sú vybavené polohovateľnými alebo klasickými posteľami podľa potreby prijímateľa soc. služby, nočnými stolíkmi, stoličkami, stolíkmi a skriňami.

Vstup do budov je zrekonštruovaný a upravený bezbariérovo. V budove sú výťahy.

Pre imobilných klientov sú k dispozícii bezbariérové kúpeľne, pre manipuláciu so ZŤP klientmi slúžia špeciálne pomôcky a zdvíhacie zariadenia.

5. stravovanie

Prijímatelia soc. služby majú zabezpečenú celodennú stravu (raňajky, desiata, obed, olovrant a večeru, resp. aj druhú večeru pri diéte) z vlastnej kuchynskej prevádzky. V zariadení sa podáva strava racionálna, diabetická, neslaná, šetriaca - žlčníková podľa odporúčania lekára. Pri zostavovaní jedálneho lístka sa dbá na pestrosť a kalorickú hodnotu podávanej stravy zodpovedajúcu veku a zdravotnému stavu klientov.

Mobilným klientom sa strava vydáva v spoločnej jedálni, imobilným klientom sa strava podáva na izbe.

V zariadení je zriadená stravovacia komisia, ktorej členmi sú aj zástupcovia prijímateľov soc. služby.

Prijímatelia soc. služby sú povinní odoberať minimálne 2 jedlá denne, z ktorých jedno jedlo musí byť obed alebo večera.

6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

Upratovanie izieb ako aj spoločných priestorov je zabezpečované vlastnými zamestnancami a to denne, týždenne a štvrťročne na základe harmonogramu prác.

Pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva zabezpečujeme vo vlastnej práčovni.

7. osobné vybavenie

Osobné vybavenie = šatstvo, obuv, hygienické potreby a iné veci osobnej potreby sa poskytuje prijímateľovi soc. služby vtedy, ak si osobné vybavenie nemôže zabezpečiť sám.

 

b) zabezpečuje

1. pracovná terapia

Naše zariadenie vytvára pre prijímateľov možnosť pracovnej činnosti. Túto činnosť vykonáva sociálny pracovník v spolupráci s klientom. Program týchto činností je prispôsobený zdravotným možnostiam klientov.

Zameraná je na prácu s rôznymi materiálmi napr. textilom, papierom, ..., maľovanie, kreslenie, ...

Cieľom pracovnej terapie je:

 • - zlepšenie telesných a psychických funkcií
 • - zlepšenie narušeného správania (upokojenie a vzbudenie záujmu o prácu namiesto nečinnosti),

 • - odvádzanie prebytočnej energie,

 • - vytváranie bežných životných situácií spojených s pracovnou činnosťou,

 • - zvýšenie sebavedomia a sebahodnotenia,

 • - zvýšenie schopnosti sústredenia a manuálnej zručnosti,

 • - príležitosť byť v skupine iných ľudí

2. záujmová činnosť

Rozhodujúce akcie sa organizujú podľa vypracovaného plánu kultúrno-záujmovej činnosti na celý rok.

Prijímateľ soc. služby sa môže venovať svojej záujmovej činnosti, pokiaľ táto činnosť alebo jej rozsah nie je na úkor zdravia, nenarušuje pokoj alebo neohrozuje zdravie ostatných klientov, zamestnancov alebo iných osôb a pokiaľ záujmovú činnosť podmienky zariadenia dovoľujú.

Záujmovú činnosť koordinujú sociálni pracovníci.

Zariadenie má vlastnú knižnicu, knižný fond sa podľa možností neustále doplňuje, knihy sa požičiavajú klientom podľa záujmu

 

c) utvárajú podmienky na

úschovu cenných vecí

Cenné veci prijímateľov soc. služby (cenné veci, peňažná hotovosť, vkladné knižky) sú uložené do depozitu zariadenia na základe spísanej Zmluvy o úschove v zmysle občianskeho zákonníka, o ktorých sa vedie evidencia. V prípade, že občan má osobný vzťah k týmto predmetom a nesúhlasí s ich uložením do depozitu, zariadenie za tieto predmety nezodpovedá. Predmety dané do úschovy sa prijímateľovi vydajú na jeho požiadanie alebo pri odchode zo zariadenia. O vydaní vecí sa spíše záznam.

V špecializovanom zariadení sa poskytuje aj ošetrovateľská starostlivosť. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je zabezpečované prostredníctvom ambulancie praktického lekára MUDr. Lastičovej, ktorá chodí do zariadenia každú stredu a prostredníctvom odborných ambulancií v zdravotníckych zariadeniach. Podľa potreby dochádza do zariadenia aj psychiater.

Všetky vyššie uvedené služby sú klientom poskytované ako základné služby, ku ktorým zabezpečujeme aj poskytovanie fakultatívnych služieb bezplatne (napr. zabezpečenie liekov, nákupov, zdravotných pomôcok a zdravotnej kozmetiky, ...) alebo za úhradu (pedikúra, manikúra, kadernícke služby, fyzioterapeutické služby, ... ) podľa individuálnych požiadaviek klientov.