• LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95
  • 044 430 5810

Krízový plán zariadenia LIKAVA - centrum sociálnych služieb

 

LIKAVA – centrum sociálnych služieb, Likavka, má vypracovaný Krízový plán pri riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu COVID-19, resp. iných prenosných ochorení v platnosti od 08.02.2021 v štruktúre nasledovných bodov:

1.  Krízové riadenie

2.  Intrený krízový tím

3.  Činnosti krízového tímu

4.  Systém komunikácie

5.  Informačná povinnosť zamestnancov

6.  Preventívne opatrenia

7.  Riadenie rizík

8.  Krízová komunikácia

9.  Všeobecné usmernenia zamerané na osobnú prevenciu

10. Všeobecné zásady pre prevenciu vzniku a šírenia respiračných vírusov

11. Pravidlá prevencie a kontroly infekcií a špeciálne preventívne opatrenia v prevádzke

12. Organizácia návštev a povolenie vstupu do zariadenia

13. Organizácia odborných procesov v prípade karantény

14. Organizácia obslužných činností

15. Organizácia starostlivosti o PSS, u ktorých sa prejaví infekčné ochorenie

16. Organizácia starostlivosti o zamestnancov a ďalšie osoby podieľajúce sa na starostlivosti o PSS

17. Prijímanie nových zamestnancov

18. Prijímanie nových PSS, PSS prichádzajúcich zo zdravotníckeho zariadenia a návrat PSS z hospitalizácie

19. Validácia krízového plánu a validácia organizačných aj odborných postupov

20. Záverečné ustanovenia

 

Krízový plán obsahuje tieto prílohy:

Príloha č. 1:   Terminologický slovník

Príloha č. 2:   Záznam o preventívnom - nápravnom opatrení (Vzor)

Príloha č. 3:   Protokol postupu (v prípade podozrenia nákazy koronavírusom)

Príloha č. 4:   Záznam z výkonov preventívnych opatrení k zabráneniu šírenia koronavírusu

Príloha č. 5:   Sledovanie príznakov u PSS s podozrením na koronavírus

Príloha č. 6:   Zoznam činností v rámci poskytovania sociálnych služieb počas mimoriadnej situácie šírenia koronavírusu

Príloha č. 7:   Plán reprofilizácie lôžok pri podozrení, alebo potvrdení nákazy COVID-19

Príloha č. 8:   Postup pri dočasneom opustení zariaenia v sprievode zamestnanca

Príloha č. 9:   Dočasné opustenie zariadenia PSS, prípadne aj v sprievode zamestnanca

Príloha č. 10: Záznam zmien a revízií

Príloha č. 11: Záznam o mimoriadnej udalosti výskytu koronavírusu

Príloha č. 12: Protokol o použití netelesného a telesného obmedzenia prijímateľa sociálnej služby

Príloha č. 13: Čestné vyhlásenie zamestnanca poskytovateľa sociálnej služby o zdravotnom stave zamestnanca a osôb, s ktorými je v styku

Príloha č. 14 - Semafor v súvislosti s ochorením Covid-19 v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou1 podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

Príloha č. 15: Hlásenia zaslané na MPSVR (OKMB)

Príloha č. 16: Žiadosť o intervenčnú pomoc MPSVR SR pri zvládaní mimoriadnej udalosti

Príloha č. 17: Všeobecné zásady poskytovateľov vo vzťahu ku Sars-cov2 prenosu Okmb

Príloha č. 18: Postupy pre zabezpečenie návštev v zariadeniach sociálnych služieb vo vzťahu ku Sars-cov2 prenosu Okmb

 

S krízovým plánom pracuje ustanovený interný krízový tím, ktorý zasadá pravidelne 1x týždenne a podľa potreby. Zo stretnutí interného krízového tímu sa vystavuje záznam/zápisnica. Záznam o preventívnych opatreniach sa dopĺňa aktuálne každý deň, alebo podľa potreby.

V prípade vzniku mimoriadnej udalosti sa vypĺňa záznam o mimoriadnej udalosti. Protokol o obmedzení sa vypĺňa len pri individuálnom obmedzení v zmysle Zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. v ZNP, ktoré sa netýka všeobecného zákazu návštev a opustenia zariadenia prijímateľom sociálnych služieb, ktoré je vydané pre všetkých PSS na základe odporúčania MPSVR.

Krízový plán a prílohy sú k dispozícii všetkým kontrolným orgánom v zmysle legislatívy SR.