• LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95
  • 044 430 5810

Zariadenie CSS Likava

LIKAVA centrum sociálnych služiab je príspevková organizácia, zriadená Žilinským samosprávnym krajom za účelom prevádzkovania

a poskytovania sociálnych služieb v zmysle zákona  č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Naše zariadenie

Vám poskytne i tieto služby:

 

Odľahčovacia služba

Odľahčovacia služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať. 
Jej cieľom je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia.
Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku. 
V našom centre sociálnych služieb poskytujeme pobytovú formu tejto sociálnej služby. 
Podmienka odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na sociálnu službu sa na účely poskytnutia odľahčovacej služby považuje za splnenú na základe posudku vydaného príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Jedáleň

V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
c) dovŕšila dôchodkový vek.
 

Dotazník spokojnosti klienta

( klikni )

Napísali o nás, natočili o nás...

 
 

.

.