• LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95
  • 044 430 5810

Zariadenie CSS Likava

LIKAVA - centrum sociálnych služieb je príspevkovou organizáciou Žilinského samosprávneho kraja s právnou subjektivitou. Zariadenie poskytuje pobytové sociálne služby dospelým osobám na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Sociálne služby, ktoré sú v zariadení poskytované: domov sociálnych služieb, zariadenie pre seniorov, špecializované zariadenie a podporné služby: odľahčovacia služba, jedáleň.

Cieľom našej práce je vytvoriť pre prijímateľov sociálnych služieb kvalitné podmienky pri pobyte v našom zariadení s dôrazom na zachovanie ľudskej dôstojnosti, pohodlia, bezpečia a pohody. Spoločnou prácou, kvalifikovanými a ľudskými službami vytvoriť moderné, estetické, podnecujúce prostredie, v ktorom budeme poskytovať potrebnú starostlivosť na odbornej úrovni s dôrazom na individuálne potreby a možnosti prijímateľov sociálnych služieb, používaním moderných odborných metód práce. Snažíme sa zamedziť sociálnemu vylúčeniu prijímateľa podporou rodinných a spoločenských väzieb.

V prípade záujmu o akúkoľvek sociálnu službu v našom zariadení, kontaktujte telefonicky alebo mailom klientské centrum zariadenia.

Odľahčovacia služba

Odľahčovacia služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať. 
Jej cieľom je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia.
Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku. 
V našom centre sociálnych služieb poskytujeme pobytovú formu tejto sociálnej služby. 
Podmienka odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na sociálnu službu sa na účely poskytnutia odľahčovacej služby považuje za splnenú na základe posudku vydaného príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Jedáleň

V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
c) dovŕšila dôchodkový vek.
 

Dotazník spokojnosti klienta

( klikni )

Napísali o nás, natočili o nás...

 
 

.

.