Terapie 

Voľnočasové aktivity

V našom zariadení Likava – CSS v rámci poskytovania sociálnych služieb využívame v práci s prijímateľmi sociálnych služieb prvky rôznych druhov voľnočasových aktivít. Snažíme sa o organizovanie času a jeho zmysluplné napĺňanie, stabilizovanie a udržiavanie fyzických, senzorických, mentálnych a kognitívnych funkcií našich prijímateľov sociálnych služieb. Aktivizačné činnosti obsahujú terapeutickú aj záujmovú oblasť, pričom náš cieľ je rozvoj psychických, telesných, sociálnych schopností a zručností. Pri každej činnosti s prijímateľmi sociálnej služby je dôležitý individuálny prístup, zachovanie zásad primeranosti, rozmanitosti a názornosti. Činnosti sú realizované na báze dobrovoľnosti, kde prihliadame na zdravotný stav, individuálne potreby, záujmy, schopnosti a možnosti našich prijímateľov sociálnych služieb.

 

Prvky Muzikoterapie  

Napomáha navodeniu zmien v správaní alebo konaní prijímateľa sociálnej služby. Hudba ako taká poskytuje veľa možností na prežívanie radosti, pozitívnych pocitov a je spojená s pohybom, spevom, hraním na hudobné nástroje, ako aj počúvaním hudobnej produkcie. Táto forma terapie aktivuje u našich prijímateľov sociálnych služieb emócie, spomienky, ale aj plní funkciu relaxácie. Jej účinky ovplyvňujú zlepšenie krvného tlaku, aktivitu mozgu, zlepšenie sústredenosti a taktiež aj k aktivizácii svalového systému.

 

Práca s literatúrou  predstavuje prácu prostredníctvom kníh.     

Knihy všeobecne formujú osobnosť, pôsobia na myslenie a rozvíjanie vnímania. Čítanie kníh je využívané ako forma liečby pri rôznych duševných chorobách, pri liečbe neuróz, depresií. Našim prijímateľom sociálnych služieb čítanie pomáha prekonať depresívne stavy, nepokoj ale aj účelne tráviť voľný čas. Je to vhodná forma na navodenie atmosféry na rozhovory, na výmenu skúseností, vzájomné stretnutia.

 

Arterapia

Prvky arteterapie využívame na  prácu spojenú s výtvarnou činnosťou alebo umením.  Pôsobí na psychiku pomocou maľby, kresby, modelovaním, tvorením koláží. Pomocou takýchto umeleckých prostriedkov sa dostávajú prijímatelia sociálnej služby priamo do kontaktu s pocitmi, emóciami, túžbami, ktoré sa niekedy ťažko slovne opisujú. Cieľom nie je vytvorenie umeleckého diela, ale sebavyjadrenie. U našich prijímateľov sociálnych služieb je táto forma terapie veľmi obľúbená, vedia  sa pri nej uvoľniť, relaxujú, poznávajú svoje možnosti, motiváciu. Pomáha im pri znižovaní agresívneho napätia, pomáha im rozvíjať kognitívne a motorické schopnosti, tvorivosť a fantáziu.

 

Kulinoterapia

Kulinárske dopoludnia, kde si svojpomocne prijímatelia sociálnych služieb pripravia dobroty, zaspomínajú na chute, vône a obľúbené recepty. 

 

Praktické cvičenia a rozvoj grafomotoriky

Touto formou rozvíjame u našich prijímateľov sociálnych služieb jemnú a hrubú motoriku, myslenie. Prijímatelia sociálnych služieb navliekajú korálky, strihajú nožnicami, šijú, modelujú z plastelíny, maľujú štetcom, nalepujú nálepky, skladajú rôzne druhy skladačiek. Veľmi radi lúštia krížovky, osemsmerovky, spájajú bodky a čísla do obrázkov, riešia bludiská, vyfarbujú, obkresľujú. Vedia  sa pri tejto činnosti uvoľniť, relaxujú, poznávajú svoje možnosti ale aj rozvíjajú vlastnú kreativitu. 

 

Prvky Ergoterapie

Podporuje rozvoj telesných aj psychických funkcií, napomáha zlepšovať jemnú aj hrubú motoriku, koordináciu tela, poskytuje pocit užitočnosti a radosť z tvorby. Trénuje vytrvalosť, citlivosť ale aj pamäť. Rozvíja kreativitu, kultúrno-spoločenský život, vôľové vlastnosti. Našim prijímateľom sociálnych služieb napomáha k odpútavaniu sa od problémov, k pozitívnemu zamestnaniu mysle a k zmysluplnému tráveniu voľného času. Medzi najčastejšie činnosti, ktoré sú u našich prijímateľov sociálnych služieb obľúbené je práca s papierom, vlnou, textilom, práca na čerstvom vzduchu.

 

Canisterapia

Je spôsob terapie, pri ktorej sa využíva pozitívne pôsobenie psa na zdravie človeka. Táto alternatívna terapia je u našich prijímateľov sociálnych služieb mimoriadne obľúbená a má vplyv na fyzické, psychické ale aj sociálne hľadisko. Z fyzického hľadiska zabezpečuje rozvoj jemnej a hrubej motoriky, uvoľňuje svaly, stimuluje sluchové, zrakové a hmatové podnety. Z psychického hľadiska pôsobí na oblasť emocionálnu, odstraňuje úzkosť a strach, podporuje empatiu, rozvíja verbálnu aj neverbálnu komunikáciu. Zo sociálneho hľadiska pomáha pri začlenení sa do kolektívu, pri nadväzovaní kontaktov, budovanie vzťahov, zlepšuje orientáciu  v priestore.      

 

Rehabilitácia

Zmyslom poskytovania rehabilitácie je pomôcť našim prijímateľom sociálnych služieb v dôležitých zručnostiach a schopnostiach. Cieľom rehabilitácie je zlepšenie pohyblivosti, telesnej kondície, posilneniu svalstva. Dôležité je, aby sme spolu s prijímateľmi sociálnej služby zvládli prekonať adaptačné obdobie, ktoré má rôzne časové rozmedzie, a aby sa dostali do prospešnej fyzickej kondície, čím sa posilní nielen ich telo ale aj psychická rovnováha, sebavedomie, celková spokojnosť a vyrovnanosť.  

 

Duchovný život

Pri realizovaní aktivít pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení, nezabúdame ani na duchovné vyžitie. Prijímatelia sociálnych služieb majú možnosť prichádzať k sviatostiam, zúčastňovať sa na sv. omšiach, a tým si napĺňať spirituálne potreby. V našej kaplnke v zariadení sa pravidelne konajú rímskokatolícke sväté omše a evanjelické bohoslužby. Kaplnka je miestom, kde  našich prijímateľov sociálnych služieb spája modlitba a  radi tam prichádzajú. 

 

Snoezelen (multisenzorické prostredie) slúži na relaxáciu a upokojenie, ale rovnako ponúka i príležitosť na stimuláciu, aktivizáciu a rozvoj zmyslov.

Typickú Snoezelen miestnosť možno vnímať ako „adaptované“ prostredie, ktoré možno prispôsobiť potrebám každého jednotlivca a poskytnúť mu optimálne množstvo podnetov: primeranú úroveň osvetlenia, vône, vizuálne podnety, dotyk, atď. Pre jednotlivcov so špeciálnymi potrebami je Snoezelen jedinečnou možnosťou pre plnohodnotné trávenie voľného času. Vytvára priestor na spontánne objavovanie, získavanie nových skúseností a zážitkov.