Zariadenie pre seniorov

Sociálna služba zariadení pre seniorov sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a:

a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV, alebo

b) poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Sociálna služba v zariadení pre seniorov sa v našom zariadení poskytuje celoročnou pobytovou formou.

 

V špecializovanom zariadení sa

a) poskytuje

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

Pri činnostiach vyžadujúcich pomoc pri odkázanosti poskytujeme 24-hodinovú komplexnú starostlivosť, ktorú vykonávajú odborne vzdelané sestry, zdravotnícky asistenti a opatrovateľky. Jedná sa o pomoc pri nasledovných činnostiach:

2. sociálne poradenstvo

3. sociálna rehabilitácia

4. ubytovanie

Prijímatelia sociálnej služby sú ubytovaní na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v jednoposteľových resp. dvojposteľových izbách.

Každá izba má vlastné sociálne zariadenie.

Izby sú vybavené polohovateľnými alebo klasickými posteľami podľa potreby prijímateľa soc. služby, nočnými stolíkmi, stoličkami, stolíkmi a skriňami.

Vstup do budov je zrekonštruovaný a upravený bezbariérovo. V budove sú výťahy.

Pre imobilných klientov sú k dispozícii bezbariérové kúpeľne, pre manipuláciu so ZŤP klientmi slúžia špeciálne pomôcky a zdvíhacie zariadenia.

5. stravovanie

Prijímatelia soc. služby majú zabezpečenú celodennú stravu (raňajky, desiata, obed, olovrant a večeru, resp. aj druhú večeru pri diéte) z vlastnej kuchynskej prevádzky. V zariadení sa podáva strava racionálna, diabetická, neslaná, šetriaca - žlčníková podľa odporúčania lekára. Pri zostavovaní jedálneho lístka sa dbá na pestrosť a kalorickú hodnotu podávanej stravy zodpovedajúcu veku a zdravotnému stavu klientov.

Mobilným klientom sa strava vydáva v spoločnej jedálni, imobilným klientom sa strava podáva na izbe.

V zariadení je zriadená stravovacia komisia, ktorej členmi sú aj zástupcovia prijímateľov soc. služby.

Prijímatelia soc. služby sú povinní odoberať minimálne 2 jedlá denne, z ktorých jedno jedlo musí byť obed alebo večera.

6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

Upratovanie izieb ako aj spoločných priestorov je zabezpečované vlastnými zamestnancami a to denne, týždenne a štvrťročne na základe harmonogramu prác.

Pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva zabezpečujeme vo vlastnej práčovni.

7. osobné vybavenie

Osobné vybavenie = šatstvo, obuv, hygienické potreby a iné veci osobnej potreby sa poskytuje prijímateľovi soc. služby vtedy, ak si osobné vybavenie nemôže zabezpečiť sám.

b) zabezpečuje

záujmová činnosť

Rozhodujúce akcie sa organizujú podľa vypracovaného plánu kultúrno-záujmovej činnosti na celý rok.

Prijímateľ soc. služby sa môže venovať svojej záujmovej činnosti, pokiaľ táto činnosť alebo jej rozsah nie je na úkor zdravia, nenarušuje pokoj alebo neohrozuje zdravie ostatných klientov, zamestnancov alebo iných osôb a pokiaľ záujmovú činnosť podmienky zariadenia dovoľujú.

Záujmovú činnosť koordinujú sociálni pracovníci.

Zariadenie má vlastnú knižnicu, knižný fond sa podľa možností neustále doplňuje, knihy sa požičiavajú klientom podľa záujmu.

c) utvárajú podmienky na

úschovu cenných vecí

Cenné veci prijímateľov soc. služby (cenné veci, peňažná hotovosť, vkladné knižky) sú uložené do depozitu zariadenia na základe spísanej Zmluvy o úschove v zmysle občianskeho zákonníka, o ktorých sa vedie evidencia. V prípade, že občan má osobný vzťah k týmto predmetom a nesúhlasí s ich uložením do depozitu, zariadenie za tieto predmety nezodpovedá. Predmety dané do úschovy sa prijímateľovi vydajú na jeho požiadanie alebo pri odchode zo zariadenia. O vydaní vecí sa spíše záznam.

V domove sociálnych služieb sa poskytuje aj ošetrovateľská starostlivosť. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je zabezpečované prostredníctvom ambulancie praktického lekára MUDr. Lastičovej, ktorá chodí do zariadenia každú stredu a prostredníctvom odborných ambulancií v zdravotníckych zariadeniach. Podľa potreby dochádza do zariadenia aj psychiater.

Všetky vyššie uvedené služby sú klientom poskytované ako základné služby, ku ktorým zabezpečujeme aj poskytovanie fakultatívnych služieb bezplatne (napr. zabezpečenie liekov, nákupov, zdravotných pomôcok a zdravotnej kozmetiky, ...) alebo za úhradu (pedikúra, manikúra, kadernícke služby, fyzioterapeutické služby, ... ) podľa individuálnych požiadaviek klientov.